ஆசிரியர்கள் தின வாழ்த்துகள்

  • More
கற்பித்தல் மற்ற எல்லா தொழில்களையும் உருவாக்கும் ஒரு தொழில்
  • 146
கல்விக்கூடம் ஒரு தோட்டம்; மாணவர்கள் செடிகள்; ஆசிரியர்கள் தோட்டக்காரர்கள். - ஜிக்ஜேக்ளர்
  • 150
ஒரு நல்ல ஆசிரியர் பதில்களை விட அதிகமான கேள்விகளைக் கேட்கிறார். - ஜோசப் ஆல்பர்ஸ்
  • 144
சாதாரண ஆசிரியர் கூறுகிறார். நல்ல ஆசிரியர் விளக்குகிறார். உயர்ந்த ஆசிரியர் நிரூபிக்கிறார். சிறந்த ஆசிரியர் ஊக்கமளிக்கிறார். - வில்லியம் ஆர்தர் வார்டு
  • 148
நான் உயிரோடு இருப்பதற்கு, என் தந்தைக்குக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால், சிறப்பாக வாழ்வதற்கு என் ஆசிரியருக்குக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். - மாவீரன் அலெக்சலாண்டர்
  • 143