அத

  • 8
Added post  to  , அத

#ிகாரம் என்பது உன் கையில் இருக்கும் பந்து போன்றது எதை நினைத்து சுவற்றில் எறிகிறாயோ அது மீண்டும் உனக்கே திரும்பி வரும்.##

  • View
... or jump to: 
Added post  to  , அத

#ிகாரம் என்பது உன் கையில் இருக்கும் பந்து போன்றது எதை நினைத்து சுவற்றில் எறிகிறாயோ அது மீண்டும் உனக்கே திரும்பி வரும்.##

  • View